Privatlivspolitik

I forbindelse med, at Advokatfirmaet Peter Lundmark Jensen, CVR-nr. 18 43 42 88 (”Advokatfirmaet”), behandler personoplysninger om dig, fremsendes nærværende persondatapolitik (”Privacy Notice”) med orientering om hvilke persondata Advokatfirmaet behandler om dig, samt hvilke rettigheder du har i denne henseende (”Privatlivspolitikken”). 

Privatlivspolitikken, der er i overensstemmelse med EU’s lovgivning omkring persondatabeskyttelse (GPDR), (”Persondatabeskyttelsesforordningen”), er beskrevet nærmere i det følgende: 

Dataansvarlige: 

Advokatfirmaet Peter Lundmark Jensen 

CVR-nr. 18 43 42 88

Vimmelskaftet 41 A, 3. sal 
1161 København K 
Telefon: 33 12 05 00
Mail: advokat@lundmark.dk 

(”Advokatfirmaet” eller ”Dataansvarlige”) 

Advokatfirmaet er dataansvarlig, og det betyder, at vi er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger, herunder at disse bliver behandlet i overensstemmelse med EU’s lovgivning om persondatabeskyttelse. 

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til Privatlivspolitikken, kan du altid rette henvendelse til Advokatfirmaet på ovenstående kontaktoplysninger. 

Oplysninger 

Advokatvirksomheden opbevarer og behandler følgende personoplysninger (”Oplysningerne”) om dig:

a) CPR-nr. samt kopi af pas og kørekort. Disse opbevares med henblik på opfyldelse af hvidvaskreglerne. 

b) Navn, adresse, e-mailadresse, mobil- og private telefonnummer. 

c) Oplysninger, som modtages i forbindelse med varetagelse af din sag/ydelse af rådgivning/en sag, hvori du er angivet som part. 

Formål med behandling af persondata 

Vi behandler og opbevarer kun Oplysningerne med henblik på følgende formål: 

a) Rådgivning og behandling af din sag/den sag hvori du er part. 

b) Administration af dit klient- eller samarbejdsforhold til vores kontor. 

c) Tilpasning af vores markedsføring overfor dig, og/eller 

d) Opfyldelse af lovkrav, herunder overholdelse af såvel de advokatetiske regler samt gældende hvidvaskregler. 

Databehandlere 

Advokatfirmaet anvender pt. ingen databehandlere. 

I det omfang Advokatfirmaet anvender databehandlere, vil dette ske under iagttagelse af en databehandleraftale, der opfylder gældende krav. 

Videregivelse 

Personoplysningerne kan videregives til: 

a) Advokatfirmaets revisor- og bankforbindelse(r). 

b) Offentlige myndigheder. 

Rettigheder 

Dine rettigheder i henhold til Persondatabeskyttelsesforordningen er følgende:

a) Du har ret til at blive orienteret om indsamling/behandling og videregivelse af oplysninger om dig selv til brug for persondatabehandling. 

b) Du har ret til at få adgang til den persondata, der er behandlet om dig selv. 

c) Du har ret til at gøre indsigelse over Advokatfirmaets elektroniske persondatabehandling, hvis du mener, at der er sket behandling af persondata i strid med gældende EU-lovgivning om persondata. d) Du har ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige eller vildledende. 

Sletning af oplysninger 

Persondata og oplysninger, som er indhentet i forbindelse med en given sag, bliver i førstkommende juni måned (”Sletteperioden”) slettet efter en periode på 5 år efter arkivering af den pågældende sag. Arkivering sker senest 3 måneder efter, at sagen er slutfaktureret. 

Dine klient- og hvidvaskoplysninger, jf. ovenfor pkt. 2, litra a-b, bliver opbevaret i en periode på 5 år fra arkivering af den seneste sag. 

Såfremt den pågældende sag vedrører et testamente eller en kodicil til testamente, hvor Advokatfirmaet er indsat som bobestyrer eller som behandler af et bo, eller ved andre sager hvor der er givet særskilt samtykke til, at Advokatfirmaet skal opbevare oplysninger i en længere periode, opbevares oplysningerne indtil den pågældende længstlevendes død, subsidiært en kortere periode i overensstemmelse med et meddelt samtykke. 

Klageadgang 

Klage over behandling af Personoplysninger kan ske til: 

Datatilsynet 
Borgergade 28
1300 København K 
Tlf.: 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk